Search

Chuỗi 108 Hạt Phỉ Thúy

IamBoo.vn / Góc Chia Sẻ  / Chuỗi 108 Hạt Phỉ Thúy
chuoi 108 hat phi thuy

Chuỗi 108 Hạt Phỉ Thúy

Chuỗi vòng 108 hạt là một trong những biểu pháp rất tốt để gieo duyên Phật pháp đến mọi người.

Chuỗi 108 hạt là biểu thị cho cầu chứng 108 pháp Tam Muội mà đoạn trừ 108 phiền não

Cuộc đời chúng ta liên tục nối tiếp trong ba đời từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Như vậy, trong ba đời ta đã tạo thành 108 thứ phiền não để làm hành trang trong đoạn đường sanh tử không cùng tận. Cho nên, bây giờ chúng ta lần tràng hạt 108 lần trong khi niệm Phật, là quyết tâm đoạn trừ 108 món phiền não mà mình đã tạo trong ba đời. Đoạn trừ 108 món phiền não cũng có nghĩa là làm cho sáu căn thanh tịnh. 
Người đeo chuỗi tràng 108 cốt để tâm an lạc, không bị xáo trộn bởi thị phi, muộn phiền và mong may mắn, hạnh phúc sẽ đến với bản thân.

Leave a Reply